ČSOB patří mezi nejlepší zaměstnavatele na trhu. Jsme moderní společnost s přátelskou firemní kulturou, nadstandardními benefity i pracovním prostředím. Ceníme si profesionality a lidského přístupu. Profesionálové u nás mají prostor růst a rozšiřovat si dosavadní znalosti. V ČSOB můžete začít i od nuly a získat své první zkušenosti v oblasti bankovnictví.

Pojišťovací specialista/ka - Blansko, Boskovice, Tišnov

Externí znění inzerátu. <p>Zaj&iacute;m&aacute;te se o oblast poji&scaron;těn&iacute; a chcete pro klienta zabezpečen&iacute; po cel&yacute; život pod z&aacute;&scaron;titou důvěryhodn&eacute; instituce? Hled&aacute;te jistotu mzdy a st&aacute;l&eacute;ho pracovn&iacute;ho poměru? Pak se přidejte k&nbsp;t&yacute;mu obchodn&iacute;ků, kteř&iacute; se v&nbsp;r&aacute;mci ČSOB specializuj&iacute; na prodej POJI&Scaron;TĚN&Iacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Co bude Va&scaron;&iacute;m &uacute;kolem?</strong></p> <p>Prvn&iacute;ch p&aacute;r t&yacute;dnů se V&aacute;m bude věnovat t&yacute;m &scaron;kolitelů a i Vy sami se budete hodně učit. Dostanete podporu jak v&nbsp;produktov&eacute; oblasti (životn&iacute; i neživotn&iacute; poji&scaron;těn&iacute;), tak obchodn&iacute;ch a jin&yacute;ch dovednostech. Sezn&aacute;m&iacute;te se s kolegy a chodem poboček v př&iacute;slu&scaron;n&eacute;m regionu.</p> <p><strong>Po zku&scaron;ebn&iacute; době:</strong></p> <ul> <li>Ve spolupr&aacute;ci s&nbsp;kolegy na přep&aacute;žk&aacute;ch budete zv&aacute;t klienty ČSOB na obchodn&iacute; schůzky pro oblast poji&scaron;těn&iacute;.</li> <li>Z&nbsp;portfolia klientů si sami pozvete dal&scaron;&iacute; z&aacute;kazn&iacute;ky na schůzky a budete si budovat vlastn&iacute; portfolio klientů.</li> <li>Pomůžete kolegům na pobočk&aacute;ch se složitěj&scaron;&iacute;mi obchodn&iacute;mi př&iacute;pady a prodejem jednodu&scaron;&scaron;&iacute;ch poji&scaron;ťovac&iacute;ch produktů.</li> <li>Do roka budete specialistou a zku&scaron;en&yacute;m obchodn&iacute;kem v&nbsp;oblasti poji&scaron;těn&iacute;.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jakou potřebujete kvalifikaci?</strong></p> <ul> <li>Min. S&Scaron; vzděl&aacute;n&iacute; s&nbsp;maturitou</li> <li>Čist&yacute; trestn&iacute; a insolvenčn&iacute; rejstř&iacute;k</li> <li>Obchodn&iacute; zku&scaron;enost ide&aacute;lně v&nbsp;oblasti poji&scaron;těn&iacute;</li> <li>Ostatn&iacute; V&aacute;s nauč&iacute;me, důležit&aacute; je pro n&aacute;s Va&scaron;e chuť a motivace</li> <li>Nehled&aacute;me &quot;ide&aacute;ln&iacute; kandid&aacute;ty&quot; na pozici, ale motivovan&eacute; lidi s potenci&aacute;lem k rozvoji. Proto neček&aacute;me, že budete splňovat v&scaron;echny podm&iacute;nky dle Česk&eacute; n&aacute;rodn&iacute; banky&hellip;</li> <li> <p style="margin-left: 35.4pt;">&hellip;Což od 1.12.2018 znamen&aacute;, že pro svoji pr&aacute;ci budete potřebovat &uacute;věrovou certifikaci. Nev&iacute;te, co to je? V&scaron;echno se dozv&iacute;te zde: <a href="https://efpa.cz/zkousky/zkouska-uvery"><font color="#0066cc">https://efpa.cz/zkousky/zkouska-uvery</font></a>. Co s&nbsp;t&iacute;m?</p> </li> <li>Buď z&iacute;skejte &uacute;věrovou certifikaci už před n&aacute;stupem a d&iacute;ky tomu můžete dos&aacute;hnout na vy&scaron;&scaron;&iacute; n&aacute;stupn&iacute; mzdu. N&aacute;klady na certifikačn&iacute; zkou&scaron;ku v&aacute;m po n&aacute;stupu proplat&iacute;me.</li> <li>Anebo nastupte bez certifikace a absolvujete ji jako souč&aacute;st &uacute;vodn&iacute;ho &scaron;kolen&iacute;. Když to vezmete za spr&aacute;vn&yacute; konec, nav&yacute;&scaron;en&iacute; mzdy v&aacute;s ček&aacute; standardně po adaptačn&iacute;m obdob&iacute;.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Co V&aacute;m nab&iacute;dneme my?</strong></p> <ul> <li>Nab&iacute;z&iacute;me V&aacute;m jistotu pravideln&eacute;ho př&iacute;jmu ve formě z&aacute;kladn&iacute; mzdy a měs&iacute;čn&iacute;ho bonusov&eacute;ho syst&eacute;mu</li> <li>Pracovn&iacute; smlouvu</li> <li>&Scaron;kolen&iacute; na vysok&eacute; &uacute;rovni</li> <li>Velkou možnost kari&eacute;rn&iacute;ho růstu - do segmentu firemn&iacute;ho bankovnictv&iacute;, nebo na manažersk&eacute; pozice</li> <li>Budete pracovat v př&iacute;jemn&eacute;m a modern&iacute;m pracovn&iacute;m prostřed&iacute;</li> <li>Pro sv&eacute; zaměstnance poř&aacute;d&aacute;me společensk&eacute; a sportovn&iacute; akce (např. celobankovn&iacute; sportovn&iacute; hry)</li> <li>Na&scaron;e benefity jdou za obvykl&yacute; standard (5-ti t&yacute;dnů dovolen&eacute;, př&iacute;spěvky na stravu, poji&scaron;těn&iacute; a penzi), nav&iacute;c poskytujeme: <ul style="list-style-type: circle;"> <li>&nbsp;&nbsp; cafeterii nastavenou na m&iacute;ru</li> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;5 dn&iacute; zdravotn&iacute;ho volna</li> <li>&nbsp;&nbsp; mimoř&aacute;dně v&yacute;hodn&eacute; zaměstnaneck&eacute; investičn&iacute; programy a finančn&iacute; služby</li> </ul> </li> </ul>

Zajímáte se o oblast pojištění a chcete pro klienta zabezpečení po celý život pod záštitou důvěryhodné instituce? Hledáte jistotu mzdy a stálého pracovního poměru? Pak se přidejte k týmu obchodníků, kteří se v rámci ČSOB specializují na prodej POJIŠTĚNÍ.

Co bude Vaším úkolem?

Prvních pár týdnů se Vám bude věnovat tým školitelů a i Vy sami se budete hodně učit. Dostanete podporu jak v produktové oblasti (životní i neživotní pojištění), tak obchodních a jiných dovednostech. Seznámíte se s kolegy a chodem poboček v příslušném regionu
Po zkušební době:
• Ve spolupráci s kolegy na přepážkách budete zvát klienty ČSOB na obchodní schůzky pro oblast pojištění.
• Z portfolia klientů si sami pozvete další zákazníky na schůzky a budete si budovat vlastní portfolio klientů.
• Pomůžete kolegům na pobočkách se složitějšími obchodními případy a prodejem jednodušších pojišťovacích produktů.
• Do roka budete specialistou a zkušeným obchodníkem v oblasti pojištění.

Jakou potřebujete kvalifikaci?

• Min. SŠ vzdělání s maturitou
• Čistý trestní a insolvenční rejstřík
• Obchodní zkušenost ideálně v oblasti pojištění
• Ostatní Vás naučíme, důležitá je pro nás Vaše chuť a motivace
• Nehledáme "ideální kandidáty" na pozici, ale motivované lidi s potenciálem k rozvoji. Proto nečekáme, že budete splňovat všechny podmínky dle České národní banky…

•…Což od 1.12.2018 znamená, že pro svoji práci budete potřebovat úvěrovou certifikaci. Nevíte, co to je? Všechno se dozvíte zde: https://efpa.cz/zkousky/zkouska-uvery. Co s tím?

• Buď získejte úvěrovou certifikaci už před nástupem a díky tomu můžete dosáhnout na vyšší nástupní mzdu. Náklady na certifikační zkoušku vám po nástupu proplatíme.
• Anebo nastupte bez certifikace a absolvujete ji jako součást úvodního školení. Když to vezmete za správný konec, navýšení mzdy vás čeká standardně po adaptačním období.

Co Vám nabídneme my?

• Nabízíme Vám jistotu pravidelného příjmu ve formě základní mzdy a měsíčního bonusového systému
• Pracovní smlouvu (ne OSVČ)
• Školení na vysoké úrovni
• Velkou možnost kariérního růstu - do segmentu firemního bankovnictví, nebo na manažerské pozice
• Budete pracovat v příjemném a moderním pracovním prostředí
• Pro své zaměstnance pořádáme společenské a sportovní akce (např. celobankovní sportovní hry)
• Naše benefity jdou za obvyklý standard (5-ti týdnů dovolené, příspěvky na stravu, pojištění a penzi), navíc poskytujeme:
◦ cafeterii nastavenou na míru
◦ 5 dní zdravotního volna
◦ mimořádně výhodné zaměstnanecké investiční programy a finanční služby

Informace o pozici

Místo pracoviště

okres Blansko

Typ pracovního vztahu

Práce na plný úvazek

Typ smluvního vztahu

Pracovní smlouva

Délka pracovního poměru

Na dobu určitou

Benefity

Bonusy/prémie, mobilní telefon, sleva na firemní výrobky/služby, příspěvek na penzijní/životní připojištění, stravenky/příspěvek na stravování, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení, kafetérie, zdravotní volno/sickdays, firemní akce

Požadované vzdělání

Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Zadavatel

Československá obchodní banka, a. s.

Kontakt

Československá obchodní banka, a. s.
Tereza Mačáková
Hollarova 3119/5
702 00  Ostrava
Česká republika