Scrum master - Agilní kompetenční centrum

Informace o zpracování osobních údajů Zobrazit více

Vážení,
pokud jste projevili zájem o to, stát se zaměstnancem některé ze společností skupiny ČSOB či KBC, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výběrových řízení na volná pracovní místa, tedy abychom s Vámi mohli jednat a posoudit možnosti Vašeho uplatnění v dané společnosti.
Tímto dokumentem Vás chceme informovat, jak a proč Vaše osobní údaje zpracováváme, a jaká práva v této oblasti máte. Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, proto při zpracování osobních údajů všechny společnosti tvořící skupinu ČSOB či KBC dodržují ty nejpřísnější bezpečnostní standardy. Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, kontaktujte nás na e-mailu kariera@csob.cz. Můžete také uplatnit svá práva uvedená v odstavci 4 níže, a to způsobem v něm uvedeným. Pokud jsme Vám nevyhověli nebo nejste s poskytnutou informací nebo vyřízením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje naleznete v příloze tohoto dokumentu) nebo podat stížnost k dozorovému úřadu na následujících kontaktech:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich údajů je vždy ta společnost skupiny ČSOB či KBC, které jste osobní údaje poskytli za účelem účasti na výběrovém řízení na pracovní pozici v dané společnosti („Správce“). Pokud se hlásíte na více pracovních pozic, mohou být všechny tyto společnosti v postavení Správce Vašich osobních údajů. Specifikace společností, jež tvoří skupinu ČSOB, aktuální seznam je vždy na https://www.csob.cz/portal/csob/o-csob-a-skupine#spolecnosti-divize-cr. Více informací o skupině KBC naleznete v seznamu společností skupiny KBC na https://www.kbc.com/en/our-structure.

2. Jaké jsou účely zpracování, právní základ pro zpracování a doba uchování osobních údajů?
Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném účelem zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme pro níže uvedené účely a na základě níže uvedených právních titulů, a to po nezbytně nutnou dobu.
2.1 Za účelem řádného průběhu výběrového řízení na volnou pracovní pozici o Vás zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v rozsahu:
a) Identifikační údaje: jméno, příjmení, akademické tituly, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, datum a místo narození, číslo pasu nebo občanského průkazu a název vydávajícího orgánu (v případě cizinců), osobní fotografie;
b) Profilové údaje uchazeče: váš životopis a údaje v něm obsažené – např. předchozí zaměstnavatelé, pracovní zkušenosti, dosavadní vzdělání, jména a kontakty referencí, diplomy, certifikáty, informace o bezúhonnosti; a
c) Soukromé kontaktní údaje uchazeče: doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo, případně adresa profilu a jiné kontaktní údaje na profesních sociálních sítích (např. LinkedIn).
Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy. Dalším právním titulem pro toto zpracování je i oprávněný zájem Správce, a to znát pracovně relevantní charakteristiky o Vás – jakožto uchazeče o zaměstnání. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou – tedy do doby, než Vás informujeme o případném nepřijetí na danou pracovní pozici. Pokud budete úspěšným uchazečem, budeme tyto Vaše osobní údaje dále zpracovávat na základě právního titulu splnění pracovní smlouvy.
2.2 Pokud nebudete na danou pozici přijat/a, nicméně budete mít zájem být kontaktován/a i po skončení daného výběrového řízení, a to v případě obdobného výběrového řízení v budoucnu, můžete nám dát svůj souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu
2.3 Za účelem vytvoření Vašeho profilu v našem HR systému zpracováváme Vaše přihlašovací údaje v rozsahu e-mail, jméno, příjmení a heslo.
Právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je oprávněný zájem správce (tj. funkčnost a zabezpečení HR systému). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu – resp. do doby, než svůj profil zrušíte.
2.4 Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa pro případ potenciálního soudního sporu či správního řízení v budoucnu.
Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem Správce či třetí strany – určení, výkon nebo obhajoba právních nároků. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však dvacet let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.

3. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?
Vaše osobní údaje můžeme na základě oprávněného zájmu (vnitřní administrativní účely) předat ostatním společnostem ze skupiny ČSOB či KBC, do které skupina ČSOB patří (seznam členů skupiny ČSOB najdete na https://www.csob.cz/portal/csob/o-csob-a-skupine#spolecnosti-divize-cr; více informací o skupině KBC naleznete v seznamu společností skupiny KBC na https://www.kbc.com/en/our-structure). Vždy je však zajištěna dostatečná ochrana zpracovávaných osobních údajů (prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření).

4. Jaká jsou Vaše práva, jakožto subjektů osobních údajů, v souvislosti se zpracováním?
Jakožto subjekt osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva: právo na přístup, právo na opravu/omezení/výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování či podat stížnost u dozorového úřadu.
V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to velice jednoduchým způsobem prostřednictvím nastavení svého profilu v rámci našeho HR systému.
Veškerá tato Vaše práva můžete uplatnit následujícími způsoby:
· žádostí zaslanou dopisem, na kterém bude Váš podpis úředně ověřen, a to na adresu sídla Správce;
· žádostí zaslanou na výše uvedený e-mail s Vaším elektronickým podpisem; nebo
· žádostí zaslanou datovou schránkou.

5. Způsoby a prostředky zpracování
Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to např. vyplněním internetového formuláře, nahráním Vašeho životopisu nebo nám údaje poskytujete v rámci telefonického hovoru či osobní schůzky. Některé údaje můžeme též získat od Vámi uvedených referenčních kontaktů, od pracovních agentur, z veřejně dostupných rejstříků (např. živnostenský rejstřík) či případně z pracovních sociálních sítí.
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Osobní údaje jsou uchovávány v našich informačních systémech, v případě potřeby mohou být též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací.
Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

6. Co když nastanou nějaké změny ve zpracování?
Informace obsažené v tomto dokumentu můžeme upravovat dle potřeby a aktuálního stavu. V takovém případě Vás, jakožto subjekty osobních údajů, včas o takové změně vyrozumíme. Doporučujeme však pravidelně sledovat aktuální znění tohoto dokumentu v našem HR systému.


Informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, Menclova 2538/2,P-8, poskytuje pověřenec Jan Svoboda, dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.

Nastavení cookies